Verksamhetspolicy: Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet​

Verksamhetspolicy: Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet

Gäller från 2022-09-01

Affärsidé

Köpa in och leverera fruktkorgar av hög kvalitet till arbetsplatser i syfte att skapa ett grönare och hälsosammare arbetsklimat.

Kvalitetspolicy

Fruktpatrullen AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar tjänster i tid och enligt avtal.

 • Vi noggrant genomför kvalitetskontroller av vår frukt vid inköp samt innan leverans.

 • Vi hanterar våra kunders ärenden skyndsamt.

 • Vi skräddarsyr fruktkorgar utifrån våra kunders behov i största möjliga mån.

 • Vi ligger i framkant och har mycket god kunskap inom vårt arbetsområde.

 • Vi skapar nöjda kunder genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller både specificerade och outtalade kvalitetskrav.

 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner.

 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och samarbetspartners.

 • Vi levererar ett mervärde som gör att vi upplevs som mycket prisvärda och attraktiva av våra kunder.

 

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter inklusive lagar och förordningar

 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och att höja kvalitetsnivån på våra projekt och tjänster

 

2022-09-01

Farzod Suyunov
Verksamhetsansvarig

 

 

Miljöpolicy

Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra anställa att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner.

 • Noggrant välja ursprunget av vår frukt.

 • I så stor utsträckning som möjligt välja ekologiska alternativ vid val av frukt.

 • Prioritera leverantörer som är miljöcertifierade eller som har eget miljöarbete i största möjliga mån.

 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt.

 • Sträva efter att systematiskt minska förbrukningsmaterial i verksamheten.

 • Sträva efter att återbruka inventarier inom verksamheten.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav

 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

 

2022-09-01

Farzod Suyunov

 

Verksamhetsansvarig

 

 

 

 

Trafiksäkerhetspolicy

Fruktpatrullen strävar mot att vid alla tillfällen förebygga riskerna med att någon av våra medtrafikanter eller anställda ska drabbas av incidenter, olycksfall och ohälsa. Genom att följa denna trafiksäkerhetspolicy tar vi vårt ansvar och medverkar till en bättre vägtrafiksäkerhet såväl för våra anställda, medtrafikanter och samhället i stort.

Vi ska uppfattas som föredömen i trafiken av samtliga medtrafikanter och av oss själva genom att:

 • Alltid respektera och följa hastighetsbestämmelser.

 • Aldrig vara påverkade eller bruka alkohol, droger eller starka mediciner på arbetet.

 • Alltid hålla våra fordon i ett trafiksäkert skick.

 • Alltid respektera kör och vilotidsregler och undvika att köra när vi är trötta.

 • Alltid hålla ett nödvändigt avstånd till framförvarande fordon.

 • Våra förare använder aldrig handhållen mobiltelefon eller sms:ar då bilen är i rörelse.

 • Våra förare använder aldrig dator/surfplatte när bilen är i rörelse.

 • Våra förare programmerar aldrig GPS:erna då bilen är i rörelse.

 • Våra förare använder alltid bilbälte.

 • Våra förare säkrar alltid godset på ansvarsfullt och reglementsenligt sätt.

 • Vi tar alltid hänsyn till rådande väglag och trafiksituation när vi trafikplanerar.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla gällande trafik- och fordonsrelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.

 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla trafiksäkerhetsmålen och uppnå en bättre trafiksäkerhetsprestanda i vår verksamhet.

 

2022-09-01

Farzod Suyunov

 

Verksamhetsansvarig