Integritetspolicy

Gäller från 2022-04-01

Fruktpatrullen AB, org nr 559123-5824, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Fruktpatrullen” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Fruktpatrullen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller våra produkter i vårt sortiment, vid besök av webbplatsen fruktpatrullen.se samt i eventuella nyhetsbrev.
I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda vår webbplats, köpa våra produkter, ta del av vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.
Fruktpatrullen samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, registrerar ditt CV hos oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, godkänner våra villkor, köper våra produkter eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att våra villkor ska kunna uppfyllas, köp skall kunna slutföras och fullföljas samt för att vi skall kunna tillhandahålla erbjudanden och information.
Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:
Fruktpatrullen samlar in information när du besöker fruktpatrullen.se. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatsen används och för att förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • IP-adress
 • Språkpreferens
 • Hänvisande webbplats
 • Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatsen för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi bland annat behandla:

 • Namn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Din aktivitet på vår webbplats
 • Ditt intresse för olika produkter
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Ort
 • Faktureringsalternativ
 • Hur du fick upp intresset för vår verksamhet och produkter

För dig som är kund:

Fruktpatrullen behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla villkor, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.

De uppgifter som behandlas är:

 • Kundnummer
 • Företagsnamn och/eller personuppgifter
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vilka villkor och erbjudanden som gäller ditt ärende
 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Fruktpatrullen baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av villkor och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp av våra produkter. Exempelvis för att kunna informera rätt person innan leverans och fullgöra nödvändig kommunikation, för att kunna fakturera inblandade parter. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp aktiva eller avslutade uppdrag.

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat uppdrag.

Rättslig skyldighet

I vissa fall har Fruktpatrullen en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Samtycke

I undantagsfall behandlar Fruktpatrullen dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Fruktpatrullen. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Fruktpatrullen med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Fruktpatrullen att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Fruktpatrullen vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.
Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till eventuella databaser och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att Fruktpatrullen aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy eller fortsatta säljaktiviteter. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.